بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: پنج شنبه 12 تیر 1399

موقعیت فعلی: بخش اخبار (برگشت به لیست)

معجزات شب ولادت پیامبر در کلام فضل علی شاعر ائینی نظرات خوانندگان(0)  

ظهور معجزات در شب ولادت حضرت محمد (ص)


به ظهور رسیدن بعضی از معجزات در شب ولادت

 

چنین گفت راوی که آن محترم                                         چو آمد فرود آن ز بیت رحم

چو آمد شه انبیا در وجود                                                             نمودند اشیا تمامی سجود

به هر جا بتی بود شد سرنگون                                           فتادند بر روی هم واژگون

نماند هیچ آتش به آتشکده                                              شد آتشکده جمله بر هم زده

ز آتش پرستان بر آمد فغان                                               که آیا چه رو داده اندر جهان

بشد بحر ساوه چنان خشک لب                                         چو در دشت بی آب مانَد عرب

از آ ن بحر یک قطره سر بر نکرد                                       کجا حوت از آن بحر لب تر نکرد

در آن شب سر طاق کسری شکافت                                   به اورنگ شاهان خلل راه یافت

سریر بزرگان در آمد به خاک                                           دل کاهنان جهان گشته چاک

بر  آمد فغان از دل کاهنان                                                            که آیا چه رو داده اندر جهان

به بام حرم زد علم جبرئیل                                                            به فرمان پروردگار جلیل

برآورده از پردۀ دل صدا                                                   صدایی که بشنید ارض و سما

به تحت و به فوق و جبال و بحار                                       خبر شد به حکم خداوندگار

شنیدند سکّان گردون سریر                                               که آمد به گیتی بشیر و نذیر

چنان غلغل افتاد در آسمان                                               که وصش نگنجد به شرح و بیان

چنان شوری افتاد اندر فلک                                              ز آمد شد انبیا و ملک

ز شوری که افتاد اندر سما                                                سرافیل را گم شدی دست و پا

چنان خاست از چرخ گردنده شور                                                 به آن شد که بر صور افتد قصور

در آن شب عزازیل گم کرده راه                                       همی کرد در تحت گردون نگاه

چنان غلغلی دید اندر فلک                                               ز آمد شد انبیا و ملک

ندانم چه رو داده اندر بروج                                              در آن دم نمود آن سیه دل عروج

ملایک زدندش به تیر شهاب                                            که آتش فتادش به جان خراب

چو افتاد آن دیو مردم فریب                                              ز تیر شهاب ملایک به شیب

چنان از جگر ناله ای بر کشید                                           به حدّی که اندر جهان سرکشید

شنیدند خیلش صغار و کبار                                              هم اتباع و اعوان و خویش و تبار

بگفتندش ای پیر مردم فریب                                              چرا این چنین گشته ای ناشکیب

بگفتندش این حال زار تو چیست؟                                                 که بر حال زارت بباید گریست

به پاسخ فریبنده گفت آن زمان                                          ندانم چه رو داده اندر جهان

نه تنها جهان گشته عشرت سرا                                          فلک هم شد امشب بشارت فزا

سه نوبت نمودم به گردون عروج                                       ببینم چه رو داده اندر بروج

ملایک زدندم به تیر شهاب                                              فتادم به شیب از ره اضطراب

به من گوش دارید خویش و تبار                                       پریشان شوید از صغار و کبار

ببینید امشب چه رو داده است                                            به گیتی چه شوری است کافتاده است

روان گشت خیلش گروه ها گروه                                      پریشان به دشت و به صحرا و کوه

بگشتند گرد جهان سر به سر                                             نگشتند زان واقعه با خبر

تمامی به نزدعزازیل دون                                                  رسیدند با صورت گونه گون

رسیدند با ناله و با فغان                                                     به ابلیس گفتند زاری کنان

بگشتیم در دشت و کوه و کمر                                          نگشتیم از این رازها باخبر

فریبنده چون گوش کرد این سخن                                                 برون رفت زاری کنان ز انجمن

بگفتا که خود می روم این زمان                                        مگر یابم اسرارهای نهان

همه کوه و صحرا به پای آورم                                          مگر مدّعا را به جای آورم

بگفت این و آن لحظه پرواز کرد                                       سر حقّۀ حیله را باز کرد

روان گشت آن مرتد حیله گر                                            به کوه و به صحرا به بحر و به بر

جهان را بگردید در هر مکان                                             نشد مخبر از رازهای نهان

نظر کرد آن دم به بطحا دیار                                             عجب غلغلی دید آن دیو سار

ستاده در آن سرزمین جبرئیل                                            به فرمان پروردگار جلیل

به حرّا بدید آن که روح الامین                                          گشاده، دو بال سعادت قرین

گرفته جهان را همه زیر پر                                                            ز بال همایون خود سر به سر

پر و بال جبریل عنبر فشان                                                             بپیچیده عطرش به مغز جهان

به گردش ملایک نموده هجوم                                         چو بر گرد ماه دو هفته نجوم

چو دید آن عزازیل تیره روان                                            که پیچیده بر کوه حرّا فغان

به یک پر زدن تا به حرّا رسید                                           به یک دم به آن تیغ بالا رسید

رسید آن زمان مرتد بد نهاد                                               به کنجی خزید و زبان برگشاد

بدید آن که استاده روح الامین                                          گشاده دو بال سعادت قرین

بدان گفت کای پیک پروردگار                                        که امشب چه رو داده در روزگار

که غلغل فتاده، به چرخ برین                                             صدای بشارت فزا تا زمین

تو را در فلک بارها دیده ام                                              به این شادمانی نسنجیده ام

تو را داد تا ایزد دادگر                                                      نگسترده ای این چنین بال و پر

به پاسخ چنین گفت روح الامین                                        نه ای مخبر از کار سلطان دین

چگونه نبالم به خود ای پلید                                              مرا مونس جان، محمّد رسید

به نوری که دیدی تو در ساق عرش                                   در این شب به گیتی بگسترده فرش

مرا در برش داده معبود بار                                                کمر بسته ام بر درش بنده وار

کنون من در این آستان خادمم                                          تو محرومی از وی و من محرمم

بدو گفت ابلیس زاری کنان                                              مرا بهره ای زان بود در جهان

به ابلیس جبریل گفت ای پلید                                           تو را بهره ای زان نیاید پدید

عزازیل گفتش دگر ای امین                                              مرا گوی حرفی ز روی یقین

که بر امّتش باشدم دست رس                                           بدان گفت جبرئیل کای بُلهوس

تو را ای ستمکارۀ رو سیاه                                                            بود دست بر امّتش گاه گاه

بشد شاد از آن حرف اندر زمان                                         شنیدن همان بود و گفتن همان

در آن لحظه آن دیو شد ناپدید                                         چو عصفور از کوه حرّا پرید

پراکنده شد دیو چون بوم شوم                                          به جانش بیفزود چندین هموم

از آن روز ابلیس تیره روان                                                ندیدش کسی در جهان شادمان

پراکنده شد دیو مردم فریب                                              ز بس بر دل آمد مر او را نهیب

عزیزم چو خواهی که یابی امان                                         ز تلبیس ابلیس تیره روان

چو خواهی نیایی ز کیدش جفا                                         بزن دست در دامن مصطفی

روانت چو خواهی شود منجلی                                          برو در پناه نبیّ و علی

و گفتگوی ابلیس لعین با جبرئیل و شرح آن
موضوع: انجمن دوستداران میراث فرهنگی سفیدشهر
خبرنگار:مدیر سایت
تاریخ: دي
کلیدواژه ها: فضل علی ،نصرابادی


آخرین اخبار

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 2 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0.16 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر